ایمان فخر

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

نوازنده و مدرس ویولن،آنسامبل،تفسیر وتحلیل موسیقی

سوابق تحصیلی:

دانش آموخته کارشناسی ارشد نوازندگی موسیقی جهانی، دانشگاه هنر، تهران

سوابق کاری :

 • عضو هیئت علمی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر.
 • مدرس دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، گروه موسیقی .
 • مدرس دانشگاه آزاد از سال 89 تا 94.
 • مدرس دانشکده صدا و سیما از سال 90 تا 94.
 • عضو ارکستر موسیقی ملی ایران، 83 تا 88.
 • عضو ارکستر سمفونیک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 83 تا 88.

مقالات علمی- پژوهشی:

– فخر، ایمان، معصومی، غلامرضا  ،1397،تأثیر مشاوره‌ی گروهی به شیوه عقلانی-عاطفی الیس بر اضطراب اجرایی نوازندگان
نوآموز، 
نشریه هنرهاي زیبا- نمایشی و موسیقی، دوره 23،شماره 4، زمستان 97

– فخر، ایمان،1396،ارتباط میزان ساعات تمرین با اضطراب و عملکرد اجرایی دانشجویان نوازندگی سازهاي غربی در امتحانات
عملی، 
نشریه هنرهاي زیبا- نمایشی و موسیقی، دوره 24،شماره 2، تابستان 98

– فخر، ایمان،1396،اقناع سخنورانه در موسیقی یوهان سباستین باخ، با نگاهی بر پرلود سوییت شماره 3 در دو ماژور،نشریه هنرهاي زیبا نمایشی و موسیقی، بهمن 96،در نوبت چاپ.

– تفضلی، م.، قنبري، ح.، فخر، ا.،1397،رویکرد هارمونیک مرتضی حنانه با نگاهی بر قطعه بزرگداشت فردوسی، نشریه هنرهاي زیبا- نمایشی و موسیقی، آبان 97،در نوبت چاپ

مقالات علمی-تخصصی :

 • فخر، ایمان،1398،رابطه اضطراب اجراي موسیقی با عزت نفس در دانشجویان نوازندگی سازهاي غربی، فصل نامه تخصصی میدان مشق هنر، دانشگاه هنر، خرداد

مقاله ترجمه :

 • وینست، مایکل،1390،تکنیکهاي معاصر در نوازندگی ویولن، ترجمه ایمان فخر، مهریار دیوسالار، نشریه گزارش موسیقی،فروردین و اردیبهشت، تهران، ایران.

کتاب تألیفی :

 • فخر ایمان 1396،کوك در سازهاي زهی؛ بررسی مبانی و مفاهیم در آموزش و اجرا، نشر نگاه معاصر، تهران، ایران؛کتاب شایسته تقدیر بخش پژوهش جشن خانه موسیقی، 1397

کتابهاي ترجمه :

 • کمبر،ج،. اسمیت، ر. 1394.دشیفراژ براي ویلن، ج ،1ترجمه ایمان فخر، نشر فرهنگ و موسیقی، تهران، ایران
 • کمبر،ج،. ویلکینسون، م.1394.دشیفراژ براي ویلن، ج ،2ترجمه ایمان فخر، نشر فرهنگ و موسیقی، تهران، ایران
 • کازورتی،آ.1395،شیوههاي آرشه کشی، ترجمه و تصحیح انتقادي ستاره بهشتی، ایمان فخر، نشر ناي و نی، تهران، ایران

طرح پژوهشی :

 • مجري طرح پژوهشی” بازنگري دروس کارشناسی رشته نوازندگی موسیقی جهانی، دانشگاه هنر، 1397
 •  مجري طرح پژوهشی شناسایی و طبقه بندي سازهاي دانشکده موسیقی، دانشکده موسیقی، دانشگاه هنر، 1397

آثار تصویري :

 •  لوح فشرده تصویري آموزشی براي کتاب شیوههاي آرشه کشی اثر کازورتی، نوازنده: ایمان فخر

سخنرانی پژوهشی :

 • سخنرانی پژوهشی، ارائه مقاله رابطه اضطراب اجراي موسیقی با عزت نفس در دانشجویان نوازندگی سازهای غربی، هفته پژوهش، دانشکده موسیق دانشگاه هنر، 1397
 • مفاهیم کوك در آموزش سازهاي زهی، سخنرانی پژوهشی، دانشکده موسیقی دانشگاه هنر، 1395
 • سخنران مدعو سمینار فلوت تهران، سخنرانی پژوهشی ،1393موضوع: مفاهیم کوك در ساز فلوت

کارگاه و مستر کلاس :

 •  کارگاه نوازندگی سازهاي زهی؛ اینتونیشن، ،1392 موسسه فرهنگی هنري بازتاب آواي خرد، تهران
 •  کارگاه رویکرد تجویزي در آموزش سازهاي زهی، ،1393 آوزشگاه موسیقی سازینه، کرج
 • کارگاه ” تحلیل حرکات بنیادي بدن در نوازندگی سازهاي زهی، دانشگاه هنر، 1394
 •  کارگاه” بررسی مفهموم هماهنگی در نوازندگی سازهاي زهی، ،1394 موسسه فرهنگی هنري بازتاب آواي خرد، تهران
 •  مستر کلاس ویولن و ویولا، ،1394 آموزشگاه موسیقی پژواك، شهرکرد
 •  مستر کلاس ویولن، ،1398 فستیوال بین المللی موسیقی شوبرت، شیرا