آهنگسازی تخصصی کودکان 

 

(برای مدرسین موسیقی و کودکان)

اهداف: در این دوره توانائی ها و استعدادهای متفاوت کودکان همچون خلاقیت و نوآوری،
شنوائی آگاهانه و درک و تحلیل موسیقی پرورش می یابند.
شرح دوره: کودکان توانائی بیان اندیشه ها و احساساتشان را از طریق زبان موسیقی و خلق آثار هنری پیدا می نمایند. همچنین با عناصر گوناگون موسیقی آشنا شده
و می توانند خلاقانه آنها را بکار می گیرند. در نتیجه توانائی درک عمیق تر اندیشه ها و ایده های هنری را پیدا می نمایند.
طول دوره: ۱۲ جلسه هفته ای یکبار
طول جلسات: ۳۰ دقیقه
پیش نیاز: آشنائی با ساز پیانو