کنترپوان مدال (استیل مقید)

مدرس: محمدرضا تفضلی
طول دوره: ۲۰ جلسه
زمان: سه شنبه ها
زمان شروع:  دی ماه  98

هدف دوره آموزشی کنترپوان، عبارت از فراگیری تئوری موسیقی چند بخشی (چند صدایی) پلی‌فونیک و کسب تکنیکهای نوشتن موسیقی پلی‌فونیک است. بنابر این، این دوره آموزشی به منزله دوره‌ای به طور همزمان تئوریک و پراتیک است.
دوره آموزش کنترپوان به دو قسمت تقسیم می‌شود:
۱- کنترپوان مدال (استیل مقید): پلی‌فونی قرن‌های پانزدهم-شانزدهم.
۲. کنترپوان تنال ( استیل آزاد): دوره پس از کنترپوان مدال و در وهله اول پولی‌فونی باخ.
کنترپوان مدال همواره به عنوان یک بخش ضروری برای هرگونه دوره آموزشی کنترپوان ‌تلقی می‌شود، که در مجموع حوزه آموزش قوانین اساسی و کلی‌تر کنترپوان را ارایه می‌کند.

ثبت نام تمام شد.