دوره‌های سلفژ کاربردی

مهارت شنیداری و سلفژ از مهم‌ترین دروس دانشگاهی جهت تربیت نوازندگان و بخصوص نوازندگان سازهای زهی است. درک صحیح ازمقوله‌ی کوک، تحلیل اثر و شنیدار هارمونی اثر جهت اجرای صحیح و تاثیرگذار در قطعه، در سایه‌ی پرورش مهارت شنیداری ممکن خواهد بود. در این میان تبدیل مهارت شنیداری به مهارت اجرایی و جنبه‌ی کاربردی، حلقه‌ی مفقوده‌ی اغلب دوره‌های شنیداری و سلفژ است. دراین دوره تلاش بر آن است که با حذف عناصر اضافی در آموزش و گنجاندن مباحث کاربردی نظیر پیاده‌سازی سلفژ در نوازندگی، این خلأ آموزشی پوشش داده ‌شود.