تئوری پایه کاربردی

اهداف:

درک مسایل پرکاربرد تئوریک در تحلیل موسیقی با ارایه مثال هایی از ادبیات موسیقی بصورت صوتی همراه با نت

شرح دوره:

در اغلب دوره‌های تئوری تاکید بیش از نیاز بر سیر تاریخی نظریات و علایم و اختصارات، هنرجویان را با جنبه‌های عملی

موسیقی بیگانه می‌کند؛ بطوری‌که اغلب با این پرسش روبرو هستند که کدام بخش دانش نظری در نوازندگی یا سلفژ بکار

می‌آید؟ در دوره”تئوری پایه‌ی کاربردی” تلاش بر آن است تا نکات اصلی با روش‌های کوتاه آموزش داده شوند و با ارجاع

به مثال‌های موسیقی،کاربرد مباحث روشن شود. هدف اصلی در این دوره درک مسایل پرکاربرد تئوریک در تحلیل

موسیقی با ارایه مثال‌هایی از ادبیات موسیقی بصورت صوتی همراه با نت می‌باشد.