• با توجه به میزان تقاضای بالای موسسه و زمان محدود اساتید در صورت باز شدن زمان تدریس، با شما بر اساس اولویت زمانی درخواست، تماس گرفته خواهد شد.
  • در فرم درخواست حتما باید اطلاعات هنرجوی درخواست کننده وارد گردد، و اطلاعات افراد منتسب به فرد از جمله والدین معتبر نمی باشد.
  •  حداقل سطح نوازندگی متقاضیان کلاس خانم دکتر بهشتی کتاب Le Violon 4 میباشد.