تماس با ما

faride nazari

فریده نظری

مدیر برنامه ریزی و هماهنگی
IMG_0189

سعید مجیدی

مدیر فنی و هماهنگی
yonesi

طاهره یونسی

مشاور هنری